Etikettarkiv: WWF

Påminner om Earth Hour på lördag

EH2015_fb_omslagsbild_Slack

Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour! Det blir det nionde året som vi släcker ljuset under världens största klimatmanifestation. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Hoppas på ett mörkt Hökarängen under den timmen!

Katarina Axelsson: Sveriges ekologiska fotavtryck växer

Living Planet Report 2014 är en rapport som visar hur planeten jorden mår. Den ges ut av  Världsnaturfonden, WWF och idag gästbloggar Katarina Axelsson om det rapporten visar, och om hur vi i Sverige bidrar till det ekologiska fotavtrycket. Katarina arbetar som forskare på SEI, Stockholm Environment Institute, ett oberoende miljöforskningsinstitut som vi i Hållbara Hökarängen samarbetar med. 

jord_640

Någon som har några extra jordklot att låna ut?

I den senaste Living Planet Report (WWF) framgår att Sveriges ekologiska fotavtryck har fortsatt att öka. Sverige ligger nu på en inte särskilt hedrande tionde plats i ”fotavtrycksligan”, strax efter länder som USA på åttonde plats. I topp ligger några av de största oljeproducerande länderna.

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått som används för att visa hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som används för vår totala konsumtion. Med konsumtion menas här allt det vi förbrukar för vårt boende, transporter, livsmedel, shopping, offentliga sektorn m.m. Enligt Living Planet Report skulle det behövas resurser motsvarande 3,7 jordklot per år (2010) om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige. Det är en uppgång från den förra mätningen då svenskarnas livsstil krävde 3,4 jordklot (år 2008).

Även om vi i Sverige är ganska bra på miljöarbete har vi en hög levnadsstandard i Sverige som vi i allt större utsträckning tillgodoser genom import från andra länder. Många av de länder vi importerar våra varor ifrån har dessutom betydligt smutsigare industrier och sämre miljölagstiftning än vad vi har i Sverige, därför får vi ett stort fotavtryck.

Ojämn fördelning av jordens resurser

Det ekologiska fotavtrycket mäts i något som kallas globala hektar (gha). Om vi fördelar jordens resurser rättvist på jordens totala befolkning skulle vi alla få tillgång till resurser motsvarande ca 1,7 gha var. Resursfördelningen är dock som vi alla vet väldigt ojämn och bland de fattigaste länderna finns det de som bara förbrukar resurser från omkring 0,5 gha per person. Det kan jämföras med oss svenskar som år 2010 förbrukade resurser från cirka 6,5 gha per person.

I genomsnitt låg det ekologiska fotavtrycket på 2,6 gha. Den totala belastningen på vår planet betyder bland annat att vi människor varje år förbrukar resurser som jorden behöver ca 1,5 år på sig för att återskapa. Hur är det ens möjligt undrar ni säkert. Jo det betyder bland annat att vi hugger ner skog i en snabbare takt än det hinner växa upp ny skog och vi tar upp fler fiskar ur havet än de hinner fortplanta sig. Det fungerar under en period men är som vi alla kan räkna ut ohållbart på längre sikt. Man kan ju fundera över hur mycket fisk det kommer att finnas kvar i våra hav om säg tre generationer, om vi fortsätter i samma takt som nu. Det höga resursutnyttjandet på global nivå beror förstås inte bara på att vi konsumerar mer. Vi blir också allt fler människor på vår planet som måste samsas om jordens begränsade resurser. Att länder som Sverige fortsätter att öka sitt fotavtryck är med andra ord helt fel väg att gå.

Biologiska mångfalden halverad på 40 år

Som om detta inte vore nog redovisar Living Planet Report även en rad andra dystra fakta som t.ex. att den biologiska mångfalden bland våra ryggradsdjur (antalet arter) har halverats mellan 1970 och 2010. Living Planet Index mäter trender för tusentals populationer av ryggradsdjur och konstaterar bl.a. att mängden däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar världen över har halverats på 40 år.

Här kan du läsa hela Living Planet Report här, lära dig mer ekologiska fotavtryck, globala hektar och mycket annat. Sen är det förstås också viktigt att vara medveten om att det ekologiska fotavtrycket bara är ett mått på vår miljöpåverkan och att det finns andra viktiga mått som kompletterar bilden.

Vi måste återskapa balansen mellan människan och naturen

Ibland kan man undra om vi människor har glömt bort att vi är beroende av naturen för vår överlevnad. För att återskapa balansen behöver vi ställa om våra samhällen på många olika sätt, till exempel vad gäller energikällor, transportmönster och resursanvändning. I detta arbete är det förstås viktigt att vi arbetar på flera nivåer samtidigt: internationellt (t.ex. FN), regionalt (EU), nationellt (Sverige) och lokalt (Hökarängen).

Eftersom en stor del av vår miljöpåverkan skapas som ett resultat av våra livsstilar och de val vi gör som medborgare på daglig basis och ofta på lokal nivå, till exempel hur vi väljer att transportera oss, hur vi bor och värmer våra hem och vår livsmedelskonsumtion, har vi alla en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling.

Inom ramen för Hållbara Hökarängen arbetar vi på olika sätt för att möta dessa utmaningar. Det är helt klart så att vi alla behöver hjälpas åt för att vända denna utveckling, så hör gärna av dig med dina idéer om vad du skulle vilja se hände på lokal nivå!

Katarina Axelsson

Earth Hour och utmaningar för nya vanor

släck

Earth Hour är Världs­natur­fondens mani­festation då människor från hela värl­den samlas och släcker ljuset under en timme för att skicka en tydlig signal till våra besluts­fattare om behovet av en omedel­bar omställ­ning mot en håll­bar framtid. Att delta är ett sätt att visa sitt enga­ge­mang och sin vilja att förändra. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour. Vi hoppas på ett riktigt nedsläckt Hökarängen i år!

Utmaningar för nya vanor
Earth Hour handlar dock inte bara om att släcka ljuset en enda timme. Med kampanjen I Will If You Will vill man förändra beteenden bortom själva Earth Hour-timmen. I Will If You Will går ut på att personer, skolor, städer och företag ska utmana andra att göra klimatsmarta val. Genom utmaningarna kan människor få till nya vanor och på sikt uppnå en riktig förändring. Ett jättebra initiviativ, alla kan ju göra något, stort eller smått!

utmaning

Exempel på utmaning med I Will If You Will